|

Shiva Shakti-Hjärna & kropp

Stenstaty föreställande Shiva och Shakti i Monkey Forest, Ubud, Bali.

Teorin om Ida och Pingala i Tantra kommer sig ur teorin om Shiva och Shakti. Shiva (det som underligger) som medvetandet och Shakti som energi. Teorin är att verkligheten som vi uppfattar en kommer sig ur att vi upplever dessa som särskilda.

Tittar man på detta utifrån ett biologiskt perspektiv kan man säga att det vi uppfattar som vår hjärna och det vi uppfattar som vår kropp är sammankopplade genom de nervimpulser som dessa kommunicerar genom. Medvetandet själv är också kopplat till nervimpulser i hjärnan. Uppdelningen mellan kropp och själ är därmed imaginär/overklig.

Yoga vill föra oss till insikten om att dessa två är en. Det betyder att den inre världen och den yttre hör ihop, och att de samverkar och påverkar varandra konstant. Detta uppluckrar uppdelningen mellan en inre och en yttre värld.

Ida sägs vara passiv och kopplad till “the mind”. Tänkandet är också en process som bygger på att impulser “hämmas”. Det är genom detta som hjärnan kan gå igenom flera olika handlingsalternativ utan att dessa samtidigt utförs.

Pingala sägs vara aktiv och kopplad till vital energi. Detta är när impulser för handling skickas ut till kroppen.

Yoga vill öka medvetandet. Det vi kallar tänkande sker i prefrontalcortex och här uppstår p.g.a. möjligheten att “hämma”, möjligheten att välja. I Yoga kan man säga att man vill få all mänsklig aktivitet under prefrontalcortex kontroll. Detta gäller även instinktiva impulser och emotionellt styrda impulser representerade av olika chakras.

Hur är detta då sammankopplat med de övningar som vi gör?

Andningen är speciell på så sätt att den både kan var under automatisk styrning av autonoma nervsystemet eller föras under medveten kontroll. Detta upptäckte Yogisarna och utvecklade Pranayama. Pranayama bör utföras så att kroppens rytm i andetaget följs, men med medvetenhet. Detta för samman det autonoma (instinktiva) systemet med det medvetna systemet i prefrontalcortex.

På samma sätt skall Asana utföras med inlyssnande av kroppens behov och rytm men med medvetenhet. Detta är också ett sätt att sammanföra det instinktiva med det medvetna.

Till sist skall alla övningar utföras med medvetenhet om det mentala och emotionella material som dyker upp under övningarna. Detta gör omedveten information medvetet. Det kan vara insikter om känslor eller mentala attityder sammankopplade med vissa spänningar /eller undvikande i kroppen eller andningen. Det kan vara instinktiva impulser, såsom sexuella impulser, hunger eller trötthet som blir tydligare.

Rekommenderad läsning: Prana and Pranayama, Swami Niranjananda Saraswati

Musik: One track heart, Krishna Das

Similar Posts