Undervisning

“Gud sover i stenarna, andas i blommorna, rör sig i djuren och vaknar i människan.” Vedas

Min undervisning

Våra största begränsningar är de vi alltid stöter emot först, mentalt, emotionellt eller fysiskt. Vi välkomnar dem och fokuserar arbetet på dem. Ny forskning har visat att detta också var syftet med de rörliga positioner som vi idag kallar Asana, men som ibland också kallades Karanas eller Mudras.

Min undervisning går från lättare till djupare öppning och stärkande. Fokus ligger på hur Asana öppnar och stärker kroppen, känslolivet och det mentala livet samt livsenergin, och inte på yttre form.

Jag lägger stor vikt vid arbete med full yogisk andning tillsammans med Asana.  Jag arbetar med andetaget som ett sätt att börja lyssna till och följa livets rytm. Detta är tantriska tekniker.

Kundalini Yoga är traditionellt namnet på övningar för att nå Yoga genom att aktivera Kundalini, från den tantriska traditionen. Då Hatha Yoga är en tantrisk form av Yoga finns vissa Kundalini Yoga övningar inom Hatha Yoga. Inom Tantran i stort finns ännu fler sådana övningar. Mina lärare inom Tantra är Sally Kempton f.d. Swami Durgananda inom Siddha Yoga lineage, kopplad till den kashmirska Shaivaismen, samt Uma Inder, tränad inom Laya Yoga traditionen.

Inom Tantran var en mycket viktig del av yogautövningen att aktivera Kundalini, vilket var det totala potentialen av energi i kroppen.

Asana utfördes som ett sätt att släppa tidigare intryck (samskaras) i kroppen, så som minnen, känslor och mentala attityder lagrade i kroppen för att frigöra bunden energi i kroppen.

Likaså Pranayama var ett sätt att frigöra energi låst i kroppen.

Mudra och Bandha var sätt att samla ihop och rikta energin i kroppen. Handmudras och huvudmudras var inre och yttre gester av hängivenhet och fokus.

Visualisering och följande av energin i kroppen var också viktiga delar i att aktivera Kundalini.

Meditation gör den inre rösten möjlig att höra. Detta skall inte ihopblandas med vad folk ofta kallar intuition som kan vara allt från känslobaserat till omedvetna tankar. Processen att kunna börja separera ut denna röst från omedvetna tankar och känslor kan vara lång. Paramahamsan (den stora vita svanen) är en symbol i Yoga för detta.

Mantra är också en viktig del av denna process. Tantrikerna ansåg att Mantran hjälpte för att ta sig från det talade ordet, till det tänkta ordet till det ordlösa omedvetna, av sådant som påverkat oss men som vi inte minns, till det intuitiva.

Alla dessa delar är centrala delar av min undervisning!

Jag får ofta frågan vilken yogastil jag undervisar. Svaret på detta är att jag på traditionellt sätt, som jag blivit uppmanad från mina första lärare på Kaivalyadhama, undervisar det jag själv praktiserat/praktiserar.

Kaivalyadhama rekommenderar att man på traditionellt vis utvecklar sin egen undervisningsmetod med åren, med allt ökande egen erfarenhet från sin undervisning, studier och sin egen dagliga praktik. Detta kombinerat med fortsatta studier av de gamla yogaskrifterna under vägledning. Jag har undervisat i snart 18 år och praktiserat dagligen i snart 19 år, och ur det har en alldeles egen undervisning utvecklat sig, och fortsätter att utveckla sig.

Jag tar också vara på ny forskning inom Yoga som kan ge oss mer information om sådant som gått förlorat eller förvrängts under Yogans utveckling. Vi befinner oss i en mycket spännande tid då ny forskning gällande ett 1000-årigt glapp i Yogans historia börjat fylls , nämligen den tantriska perioden. För mer information se bloginlägg från “Nytt ljus på Surya Namaskar” och framåt. För studier gällande ny forskning inom fältet Tantra och Hatha Yoga har jag studerat under religionsvetarna och sanskritisterna Christopher Wallis och Christopher Tompkins.

Yogans olika delar

Kaivalyadhama lär ut och uppmanar sina elever att lära ut Yoga som en helhet. Detta är det sätt jag lär ut Yoga på.

Patanjali Yoga Sutras är den text som systematiserat Yoga. Den skrevs ca 200 f Kr-200 e Kr.

Patanjali delar upp Yoga i 8 (ashta) lemmar/angas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Denna 8 lemmars Yoga kallas ibland Raja Yoga.

Hatha Yoga skall läras ut som föreskrivet i Hatha (Yoga) Pradipika som en del av Raja Yoga (Patanjali Yoga).

Hatha Yoga innehåller: Asana-kroppspositioner, Pranayama -andningsövningar, Shatkarma-reningsövningar, Bandha-kroppslås samt Mudra-Positioner för att leda energi i kroppen exempelvis Viparitha Karani och Maha Mudra.

Dessa undervisas klassiskt som ett steg inom/mot Raja Yoga, vilket innebär att Hatha Yoga inte praktiseras med huvudsakligt mål att nå kroppslig hälsa eller skönhet, utan som en förberedelse för att kunna vända sig inåt.

Raja Yoga innehåller (också): Prayahara-att dra sinnena inåt, Dharana- koncentration, Dhyana-förlängd koncentration samt Samadhi- spontant förändrat medvetandetillstånd, supermedvetande.

En traditionell del av Yoga är Mantra, vilket är en viktig del av undervisningen. Mantra anses ha en potent förmåga att framkalla det som sägs. Läs mer nedan!

En viktig del av Tantrisk Yoga är att aktivera Kundalini.

Yoga är en mystik tradition liksom Sufism, Kabbala, Kristen mystik eller Taoism m.m. De är metoder för att nå kontakt med det yttersta, vad detta än är. De gamla texterna och den muntliga traditionen som förs vidare från lärare och elev erbjuder en karta över vad andra som gjort denna resa under årtusenden i Yogans fall, har upplevt. Det finns nedskrivet redan från de tidigaste Vedaskrifterna. Sedan är det varje resenärs egna sak att ge sig ut på resan och uppleva. De erfarenheter som görs stäms av mot traditionen bl.a. genom rådgörande med sina lärare. Det som lärs ut skall alltså vara grundat i en egen erfarenhet. Om det inte upplevts skall det inte läras ut, då det endast bygger på en intellektuell förståelse. Läraren införlivar så klart Yogans förhållningssätt i hela sitt liv, då denna resa kräver det.

Yama

Att uppnå och behålla renlighet och ödmjukhet fysiskt och mentalt är vad Yamas handlar om. Detta görs genom renlighet; inre och yttre (ren mat, tvätta sig), renande övningar, förnöjsamhet, självstudier och underkastelse under den yttersta verkligheten.

Niyama

Ahimsa är Niyaman som de andra Niyamas bygger på. Att inte i tal, genom sexualitet, genom girighet eller stöld skada andra. Detta gäller både i handling, ord eller tanke.

Asana

Asana kan sägas handla om att göra förbindelsen med jorden perfekt. Detta innebär att balansera elementen i kroppen, samt se till att livskraften kan strömma fritt genom den.

Hur uppstod Asana? De sägs ha uppstått under meditation som spontana kriyas. d.v.s. spontana rörelser av kroppen för att underlätta flödet av energi i kroppen. Ny forskning har gett oss mycket ny kunskap om detta, som tidigare varit förlorad. Se nyhetsbrev/blog för att läsa mer om detta!

Tidiga ayurvediska texter beskriver att Asana leder prana.

Kroppen anses behöva stärkas och renas för kunna släppa fram och hantera den  högre frekvens som kundalinienergin är.

I Hatha Yoga skrifterna står att Asana kan dirigera energin uppåt, väcka kundalini samt bota sjukdomar. Modern forskning har visat att Asana påverkar nervsystemet, hjärta och blodomlopp, matsmältningssystemet, hormonsystemet, samt inre organ.

“Stira sukham asanam”-alert och avslappnad skall Asana vara. Detta kan tolkas som att Asana är den perfekta balansen mellan Ida och Pingala, och vägen till korrekt Asana är att balansera dessa. Därför fokuseras mycket av min Asana-undervisning på detta. Att balansera Ida och Pingala; den aktiva och den receptiva energin. Jag gör det bl.a. genom att fokusera på en sida av kroppen i taget.

Det sägs att ett träd endast kan växa sig så högt som rötterna går ner. Min sätt att ta mina elever in i Asana är inspirerat av modern och klassisk dansteknik. Förutom förlängning av kroppen åt två håll samtidigt som ligger i asanaformens natur, arbetar jag med lagom aktivering genom förlängning av musklerna vid utsträckning av muskulaturen. Detta är en dansteknik som har som fördel att både bygga styrka och flexibilitet på samma gång samtidigt som kroppen samarbetar som en helhet och enar kroppen till en enhet. Den aktiva förlängningen av muskeln gör också att man mentalt öppnar upp och samarbetar med kroppen.

Våra största begränsningar är de vi alltid stöter emot först, mentalt, emotionellt eller fysiskt. Vi välkomnar dem och fokuserar arbetet på dem. Ny forskning har visat att detta också var syftet med de rörliga positioner som vi idag kallar Asana, men som ibland också kallades Karanas eller Mudras.

Min undervisning går från lättare till djupare öppning och stärkande. Fokus ligger på hur Asana öppnar och stärker kroppen, känslolivet och det mentala livet samt livsenergin, och inte på yttre form.

Liksom känslor finns mentala attityder representerade i kroppen. Att stå på
sig eller buga inför. Att styvnackat vidhålla att man vet bäst och/eller låsa hjärtat framifrån eller bakifrån, eller underkasta sig en större vilja, och lita till denna. Att ha huvudet ibland molnen och leta efter sanningen bortom, eller sjunka djupare ner i sanningen.

Pranayama

Prana betyder; ” det som är närvarande överallt” eller “det som är i ständig rörelse”. Sann hälsa är oförhindrat flöde av prana i kroppen (Yagnavalka Smrti).

Vad är Pranayama? Pran-vital energi, ayam- sträcka ut, pausa eller kontrollera.

Skrifterna säger att Pranayama är verktyget för att rena energikanalerna och därigenom öppna dem, maximera intaget av prana genom luften, att väcka kundalini samt att balansera Ida och Pingala. Yogis märkte att andning genom vänster näsborre kylde kroppen och genom höger värmde kroppen och att andningen genom de olika näsborrarna påverkade metabolismen. De märkte också att andningen och sinnet påverkade varandra t.ex. att andningen upphörde vid stark koncentration, att lugn gav en djup och lång andning.  En av mina lärare O.P Tiwari (Tiwariji) är en av de världsledande inom Pranayama.

Jag lägger stor vikt i min undervisning på  Full yogisk andning som är grunden för all Pranayama. Min erfarenhet är att det hjälper till att rena energikanalerna under Asana. Jag arbetar också med andetaget som ett sätt att börja lyssna till och följa livets rytm, en tantrisk teknik.

Bandha

Bandhas beskrivs i de Hatha yogiska texterna.

Det finns tre Bandhas: Mulabandha, Uddiana bandha och Jaladhara bandha.

Bandhas är till för att öppna tre granthi; knutar: Bhrama granthi, mooladhara chakra; bindning till sensuella nöjen. Vishnu granthi, anahatha chakra; bindning till emotionell säkerhet. Rudra granthi, anja chakra; bindning till siddhis (övernaturliga förmågor).

Jag arbetar med naturliga sätt att finna Bandhas genom Asana och Full yogisk andning.

Mudra

Mudras beskrivs på följande sätt i de Hatha yogiska texterna.

Kombinationen av Pranayama, Asana och Bandha kallas Mudra.

Deras syfte är att föra prana till de högsta chakrorna.

Alla inverterade Asanas är Mudras om de görs med applicering av Pranayama och Bandhas.

Ny forskning har visat att Mudras ibland var benämningen på vad vi idag kallar Asana (rörliga positioner). Mudras refererade till ledande av energi (Shakti) genom kroppen genom olika kroppsrörelser.

Inom Tantran fanns även handmudras (Hasta Mudra) och huvudmudras (Mana Mudra).

Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi

Pratyahara; inåtdragande av sinnena och Dharana; koncentration bildar tillsammans förutsättningarna för Dhyana; meditation som är ett naturligt tillstånd som uppstår av sig självt.

Dharana, Dhyana och Samadhi kalla tillsammans Samayama. Dharana tillsammans med Dhyana leder till Samadhi. Dharana är förmågan att rikta sinnet mot ett objekt. När riktningen är fixerad bildar detta ett band till objektet där den mentala energin är helt riktad mot objektet. Kontinuiteten av mental vilja att förstå är Dhyana; meditation.Efter ett tag leder detta till en ny och djupare kunskap om objektet- Samadhi. Tantran uppfattade detta som en sammansmältning med objektet. Man inser att subjektet, objektet och processen av förstå, är ett. Detta kallades Samyoga.

Meditation gör den inre rösten möjlig att höra. Detta skall inte ihopblandas med vad folk ofta kallar intuition som kan vara allt från känslobaserat till omedvetna tankar. Processen att kunna börja separera ut denna röst från omedvetna tankar och känslor kan vara lång. Paramahamsan (den stora vita svanen) är en symbol i Yoga för detta.

Mantra är också en viktig del av denna process. Tantrikerna ansåg att Mantran hjälpte för att ta sig från det talade ordet, till det tänkta ordet till det ordlösa omedvetna, av sådant som påverkat oss men som vi inte minns, till det intuitiva. 

Mantra

Mantras är hymner. De är nedskrivna i Vedaskrifterna redan från Rg Veda. De skrevs ner av Rishis (de som “ser” bortom). Ljuden skapar vibrationer som påverkar oss.

De mest kraftfulla mantrana är enligt Tantra bija (seed) mantras.

Alla mantran sägs ha fötts ur det ursprungliga ljudet Aum.

Aum

Många chantar Aum på sina yogaklasser idag, men varför?  Det ljudet sägs vibrera i allt som lever och ha skapat allt. Yoga sägs kunna föra oss tillbaka i rytm med livet till allt subtilare erfarenhetsnivåer hela vägen till att uppleva allt som denna vibration.

Detta vibrerande ljud uppstår av sig själv efter en viss tid av Yogautövande, och följandet av detta ljud kallas Nada Yoga.

Solhälsningen

Det som står nedan har varit allt vi vetat om solhälsningen fram tills idag. Ny forskning har totalt satt detta på ända. Läs mer under bloginlägget “Nytt ljus på Surya Namaskar” och följande inlägg på samma tema.

Solhälsningar är en bugning inför solen som källa för livskraft. Traditionellt utfördes den vid gryningen då solen kom upp över horisonten och duschade jorden med prana (livskraft).  Olika former av solhälsningar har utförts sedan vedisk tid i Indien.

Solhälsningen som vi känner den anses av de flesta religionsvetare ha skapats av Raja of Aund i 1920-talets Indien. Detta har i ny forskning visat sig felaktigt.

Kundalini

Inom Tantran var en mycket viktig del av yogautövningen att aktivera Kundalini, vilket var det totala potentialen av energi i kroppen.

Asana utfört (som beskrivits ovan) som ett sätt att släppa tidigare intryck (samskaras) i kroppen, så som minnen, känslor och mentala attityder lagrade i kroppen var ett sätt att frigöra bunden energi i kroppen.

Likaså Pranayama var ett sätt att frigöra energi låst i kroppen.

Mudra och Bandha var sätt att samla ihop och rikta energin i kroppen. Handmudras och huvudmudras var inre och yttre gester av hängivenhet och fokus.

Visualisering och följande av energin i kroppen var också viktiga delar i att aktivera Kundalini.

Min undervisning sätter stort fokus på detta!

Intresserad?

Anmäl dig till en kurs,  en privatklass  eller en lärarutbildning/fortbildning och lär dig mer!