Att ge tillbaka till livet

Den vediska ritualen var sedan sin linda en eldritual där man gav av det man önskade mer av. 

Det var ett upprättande av en relation till naturen där man gav av det överflöd som naturen gett en. 

Detta upprätthållande av relationen till naturen upprätthöll balans i världen. Man höll kvar en insikt om att det vi tar måste vi ge tillbaka.

Hur ger vi tillbaka? I handling som främjar liv, i tal som ger liv. 

Tantrisk ritual är en ritual som hyllar livet. Syftet är att livet självt till slut skall bli den hyllningen. 

7/5 trädde vi in i en fullmåne cykel  i Vishika nakshatra (supermåne). Vishika nakshatra är kopplad till blixt och eld i form av de gamla vediska gudarna Indra och Agni. Denna tid sägs ge klarhet.

Agni betyder eld och refererar i det yttre till elden vid den vediska ritualen. Agni beskrivs som länken mellan himmel och jord. Detta går att förstå som elden som medium mellan det materiella och det omanifesta, då det transformerar och upplöser det manifesta. Agni beskrivs som kraft och ljus. Agni kan sägas symbolisera gudomlig vilja.

Indra sammankopplas med ljus. Detta ljus verkar symbolisera den högre kunskapens ljus, förmåga till urskillning. 

Man kan förstå Agni och Indra som förlagor för det senare tantriska paret; Shiva (medvetande) och Shakti (energi/vilja).

Källa för astrologi: Anandaastrology.

Musik: Heart as wide as the world, Krishna Das. 


Similar Posts